Milli Eğitim Bakanlığı’na Çağrı

 

Av. Nazan Moroğlu

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı

İKKB Koordinatörü

  • Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir
  • Kadına yönelik şiddetin temel nedeni, kadın erkek eşitsizliğidir.
  • EĞİTİM, şiddeti ve insan hakları ihlallerini önlemenin en etkili ve kalıcı yoludur.
  • Çocukların okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde insan haklarını, eşitliği, gerçek demokrasiyi özümseyen bireyler olarak yetiştirilmesine ihtiyaç var.

Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini, çocukların istismarını önlemek toplumun çözüm bekleyen en büyük sorunlarının başında geliyor. Türkiye’de aile içi şiddetle, kadına yönelik şiddetle mücadele için 6284 sayılı özel bir yasamız var, aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin 2014 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşmesini de ilk imzalayan ve onaylayan ülkeyiz. Ancak yasalar çoğu kez amacına uygun uygulanmadığı için, cezaların caydırıcılığı etkisi gerçekleşemiyor. Kadını eşit birey olarak görmeyen erkek egemen zihniyetin aile içinde değişmesi çok mümkün olamıyor.

Aile içinde şiddeti görerek yetişen çocuklar şiddet uygulamaya eğilimli oluyorlar. Şiddet öğrenilen bir olgu. Çocuklar farkında olmadan, önce okulda şiddet uygulamaya başlıyor, sonra kendi hayatlarına taşıyor, böylece bir kısır döngü halinde şiddet devam ediyor.

Şiddeti önleyebilmek, şiddetten arınmış bir toplum yaratabilmek için kararlı bir devlet politikasına ihtiyaç vardır. Şiddetle mücadele etmek ve önlemek için çok yönlü çalışma yapmak gerekir.

Şiddeti önlemenin öncelikle en etkili ve kalıcı yolu, okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyetinin yerleştirilmesini sağlamaktır. Bu görev hem 6284 sayılı Yasada hem de İstanbul Sözleşmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir.

Çocukların insan haklarını, eşitliği, gerçek demokrasiyi özümseyerek yetişen bireyler olabilmesi için bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına büyük görev düşüyor.

Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapmak, hem 6284 sayılı Kanunun 16. maddesindeki ve hem de İstanbul Sözleşmesinin 14. maddesindeki “EĞİTİM” başlığı altında düzenlenen bu görevine dikkat çekmek istiyorum.

————————–

 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun

Kurumlararası koordinasyon ve eğitim

MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanun kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanır.

(4) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

(5) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin bu Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim programlarına katılmasını sağlar.

(6) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Madde 14 – Eğitim

  1. Taraf Devletler, kadın erkek eşitliği, kalıplaştırılmayan toplumsal cinsiyet rollerini, karşılıklı saygıyı, kişiler arası ilişkilerde şiddetten kaçınma temelinde çatışma çözümünü, kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı meselelerinin resmi müfredat içerisinde ve eğitim sürecinin her düzeyinde öğrencilerin gelişim kapasitelerine uygun olarak öğretim materyallerinin içerisine dâhil edilmesi için uygun olan durumlarda gerekli adımları atar.
  2. Taraf Devletler, 1. fıkrada bahsedilen ilkelerin yaygın eğitim faaliyetlerinin yanı sıra spor faaliyetleri, kültürel faaliyetler, boş vakit faaliyetleri ve medyada teşvik edilmesi için gerekli adımları atar.